ZAWIADOMIENIE O WADZIE PRAWNEJ SPRZEDANEGO SAMOCHODU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ODSTĄPIENIU OD UMOWY I WEZWANIEM DO ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny znajduje się pod artykułem.

 

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kroków jakie należy podjąć, aby dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi od sprzedawcy kradzionego samochodu.

Jeżeli zakupiłeś samochód, który kolejno:

 

 • okazał się pochodzić z przestępstwa,
   

 • samochód ten został Ci zabrany przez Prokuratora i następnie przekazany właścicielowi, gdyż np. pochodził z kradzieży,
   

 • nie jesteś osobą uprawnioną by być jego właścicielem,

 

wówczas przysługuje Ci roszczenie o zwrot ceny z tytułu wady prawnej za zakupiony pojazd od jego sprzedawcy.

 

Jeżeli okaże się, że pojazd pochodzi z przestępstwa i nie jest własnością osoby, od której nabyłeś pojazd - możesz dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od sprzedawcy. Dlatego też dowiedziawszy się o pochodzeniu auta z przestępstwa (od Prokuratora lub funkcjonariuszy Policji), powinieneś poinformować sprzedawcę, od którego nabyłeś pojazd, o jego wadzie prawnej, czyli o tym, że pojazd w chwili zakupu nie był własnością sprzedającego. Jako kupujący możesz, po tym jak dowiedziałeś się o nielegalnym pochodzeniu zakupionego pojazdu, wystąpić przeciwko sprzedającemu z powództwem z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej.

 

Zgodnie z art. 556 k.c., który stanowi, że: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”, to osoba sprzedająca Ci pojazd, a więc osoba widniejąca na umowie sprzedaży jako sprzedawca, odpowiada względem osoby, która samochód kupiła. Klasycznym przykładem wady prawnej jest sprzedaż rzeczy, która nie jest własnością sprzedającego, dla przykładu - pochodzi z przestępstwa kradzieży.

 

Warunkiem odpowiedzialności sprzedawcy jest to, że kupujący nie wiedział o istnieniu wady prawnej (sprzedający w chwili sprzedaży nie był właścicielem pojazdu) w momencie zakupu samochodu. Nie możesz więc dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi jeśli wiedziałeś, że kupujesz samochód pochodzący z czynu zabronionego (przestępstwa), czy też wiedziałeś, że sprzedający nie jest jego właścicielem.


 

Dzięki instytucji zawartej w Kodeksie cywilnym - rękojmi za wady prawne, sprzedawca samochodu, który nie był w chwili jego zakupu prawowitym właścicielem, odpowiada względem kupującego za te wady. W związku z powyższym możesz wystąpić do sprzedawcy z żądaniem zwrotu ceny za przedmiotowy pojazd. Aby ta odpowiedzialność miała swój wymiar praktyczny, ustawodawca przyznał kupującemu szereg uprawnień:

 • prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży;

  i w skutek tego prawa:

 • prawo żądania zwrotu ceny pojazdu;
   

Wobec powyższego, jeżeli dowiesz się, że sprzedany pojazd ma wadę prawną, wówczas powinieneś wystosować do sprzedawcy pismo, w którym zawrzesz:

 • informację do sprzedawcy, iż pojazd od niego zakupiony posiada wadę prawną, tj. pojazd stanowi własność osoby trzeciej;

 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

 • wezwanie sprzedawcy do zwrotu kwoty stanowiącej zapłaconą za pojazd cenę.

Należy wskazać, iż oprócz żądania zapłaty kwoty stanowiącej cenę za przedmiotowy pojazd możesz żądać również innych kosztów związanych z tymże pojazdem. W skład kosztów żądanych od sprzedawcy wchodzą wszelkiego rodzaju nakłady przez Ciebie poczynione na zakupiony pojazd. Tak więc oprócz kosztów stanowiących cenę pojazdu możesz żądać zwrotu kosztów, które poniosłeś po zakupie auta. Są to m.in.:

 • koszty ubezpieczenia pojazdu,

 • wszelkiego rodzaju koszty doposażenia pojazdu, koszty ulepszenia,

 • koszty napraw pojazdu.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy opiera się na zasadzie ryzyka. Zgodnie z tym nie uwalnia sprzedawcy od odpowiedzialności fakt czy sprzedawca wiedział o wadzie prawnej sprzedanego pojazdu, bądź też mógł się o takiej wadzie dowiedzieć.

 

Podstawą prawną odstąpienia od umowy są przepisy art. 556 k.c., stanowiącego, iż: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)” oraz art. 5563 k.c., który stanowi, że: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)”.

 

Najważniejszą kwestią w dochodzeniu roszczenia zwrotu ceny od sprzedawcy samochodu pochodzącego z przestępstwa jest dochowanie terminu przez kupującego. Chodzi tu o termin do złożenia zawiadomienia o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny. Kodeks cywilny przewiduje terminy wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, które zawarte są w cytowanych niżej przepisach:

 

Art. 576 k.c.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2-5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne”.

 

Art. 568 k.c.

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 § 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

Na pierwszy rzut oka powyższe przepisy mogą wydać się skomplikowane. Dlatego też należy wyjaśnić, iż w analizowanym przypadku kiedy występujesz z roszczeniem do sprzedawcy o zwrot ceny za zakupiony przez Ciebie pojazd masz obowiązek dochować terminu. Tak więc od momentu kiedy powziąłeś informację o tym, iż samochód przez Ciebie zakupiony pochodzi z przestępstwa masz 2 lata na odstąpienie od umowy sprzedaży z tytułu rękojmi za wady prawne pojazdu wraz z wezwaniem sprzedawcy do zwrotu zapłaconej za pojazd ceny. Po upływie tego terminu czynność ta (żądanie zwrotu ceny) będzie nieważna.

 

Mając na uwadze powyższe, jeżeli jesteś konsumentem (osobą fizyczną), dokonującą zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, wówczas obowiązuje Cię termin dwuletni. Niniejszy dwuletni okres rozpoczyna się od dnia, w którym jako kupujący dowiedziałeś się o istnieniu wady. Już w momencie zatrzymania pojazdu przez Prokuratora możesz przypuszczać, iż z zakupionym przez Ciebie samochodem jest „coś nie tak”. Po zatrzymaniu pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie, w związku z prowadzonym przez Prokuraturę postępowaniem przygotowawczym zostaniesz wezwany w charakterze świadka w związku z zakupionym przez Ciebie samochodem, który np. okazał pochodzić się z kradzieży. Jest to standardowa procedura podejmowana przez funkcjonariuszy, gdyż mają obowiązek przesłuchać wszystkie osoby związane z przedmiotem przestępstwa.


Może zdarzyć się również sytuacja, gdy funkcjonariusze Policji sami zawitają do Ciebie do domu. Przy spotkaniu z funkcjonariuszami zostaniesz poinformowany o prowadzonej sprawie i czego sprawa ta dotyczy (np. funkcjonariusz Policji poinformuje Cię, że zakupiony przez Ciebie pojazd jest kradziony). Już od tego momentu biegnie wskazany powyżej dwuletni czas jaki masz na domaganie się o zwrot ceny za samochód od sprzedawcy. Jednakże jak nakazuje praktyka zawodowa, nie należy czekać ze złożeniem zawiadomienia o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny do ostatniej chwili. Takie pismo powinno być w miarę możliwości jak najszybciej skierowane do sprzedawcy by możliwie szybko, sprawnie i skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

 

Dzięki instytucji rękojmi za wady prawne rzeczy, jako kupujący samochód pochodzący z przestępstwa, możesz dochodzić swoich roszczeń od sprzedawcy, podczas gdy Policja lub Prokurator odbiera Ci pojazd i oddaje go prawowitemu właścicielowi. Masz wówczas szerokie uprawnienia względem sprzedającego.

 

Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny należy skierować na adres sprzedawcy, od którego kupiłeś auto. Adres sprzedawcy znajdziesz na umowie sprzedaży. Pamiętaj, aby takie wezwanie wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Na potwierdzeniu odbioru w miejscu przeznaczonym na uwagi wpisz tytuł pisma, czyli „Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny”.

 

W piśmie tym powinieneś zakreślić 7-dniowy termin do zapłaty ceny uiszczonej za zakupiony pojazd. Dlatego też ważnym jest aby posiadać zwrotne potwierdzenie odbioru. Jeżeli adresat przedmiotowego pisma nie podejmie go pomimo dwukrotnego awizowania, wówczas korespondencja ta zostanie Ci zwrócona. Wówczas powinieneś ponownie wysłać pismo, gdyż może okazać się, że sprzedawca wyjechał na urlop, lub najzwyczajniej nie był w stanie odebrać korespondencji. Jeżeli sprzedawca ponownie nie odbiera korespondencji - w takiej sytuacji możesz wystąpić do właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu z pozwem o zapłatę za zakupiony przez Ciebie pojazd. Taką korespondencję uznaje się w świetle prawa za doręczoną.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Stolarek


 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:


Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

 

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

 


- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659


Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]