W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EKSMISJĘ W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEMOCY PRZEZ CZŁONKA RODZINY?

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wniosku o eksmisję członka rodziny dopuszczającego się przemocy wobec Ciebie ze wspólnie zajmowanego mieszkania.


Instytucja ta uregulowana jest w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U z 2015 r. poz. 1390).


Zgodnie z art. 11a pkt 1 powyższej ustawy „jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.”


Stosowanie wobec Ciebie przemocy w każdym razie jest rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwiającym wspólne zamieszkiwanie. Wyrok eksmisyjny wydany na tej podstawie może i powinien być wykonany także w okresie zimowym i niezależnie od tego czy sprawca przemocy ma zapewniony zastępczy lokal.


Sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 


Orzeczenie sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. Oznacza to, iż nie ma znaczenia czy osoba której nakaz dotyczy odwoła się od postanowienia. W chwili wydania postanowienia niezwłocznie może być wszczęta przez komornika procedura eksmisyjna. W tym celu musisz złożyć w Sądzie wniosek o nadanie postanowieniu klauzuli wykonalności. Gdy zostanie ona sporządzona musisz udać się z tytułem wykonawczym (postanowienie opatrzone klauzulą wykonalności) do komornika i złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik wykona eksmisję niezależnie od tego, czy uczestnik postępowania ma zapewniony inny lokal – w takim przypadku uczestnik postępowania będzie miał zapewnione miejsce w noclegowni.

 

 

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o eksmisję

 

Osobą wyłącznie uprawnioną do złożenia wniosku o eksmisję jest osoba doznająca przemocy ze strony członka rodziny zamieszkująca z nim w jednym lokalu – wnioskodawca.

W związku z powyższym to Ty musisz wykazać się inicjatywą w tym zakresie i złożyć wniosek o eksmisję w Sądzie. Postępowanie nie może zostać wszczęte przez Sąd z urzędu oraz na wniosek innej osoby niż doświadczająca przemocy zamieszkująca ze sprawcą przemocy w jednym lokalu.

Pamiętaj, że kierując wniosek do sądu powinieneś wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr Pesel. Prawidłowe oznaczenie wnioskodawcy powinno wyglądać w następujący sposób:

 

Wnioskodawca: (Twoje imię i nazwisko)

adres zamieszkania

Pesel: (nr pesel)

 

Gdy w piśmie pominiesz te dane narazisz się na brak formalny i wydłużenie postępowania. W takim przypadku Sąd na podstawie art. 130 § 1 k.p.c w zw. z art 13 § 2 k.p.c wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu wniosku.

 

Przeciwko komu złożyć wniosek o eksmisję

 

Wniosek o eksmisję możesz złożyć przeciwko domownikowi, który stosuje wobec Ciebie przemoc i tym samym swoim zachowaniem czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie – taka osoba będzie uczestnikiem postępowania. Nie ma przy tym znaczenia jaki tytuł prawny posiada sprawca przemocy do lokalu. Eksmitowany na tej podstawie może więc być także właściciel tego lokalu, co nie oznacza, że on ten tytuł traci. Zachowując status właściciela, sprawca przemocy zostaje jednak pozbawiony na okres przejściowy uprawnienia do korzystania ze swojego mieszkania. Ponadto, aby uruchomić procedurę eksmisyjną przewidzianą w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Twoje wspólne zamieszkiwanie ze sprawcą przemocy.

Pamiętaj, że musisz wskazać wszelkie niezbędne dane uczestnika postępowania. Prawidłowe oznaczenie uczestnika postępowania powinno wyglądać w następujący sposób:

 

Uczestnik postępowania: (imię i nazwisko sprawcy)

adres zamieszkania

 

Gdy w piśmie pominiesz te dane narazisz się na brak formalny i wydłużenie postępowania. W takim przypadku Sąd na podstawie art. 130 § 1 k.p.c w zw. z art 13 § 2 k.p.c wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu wniosku.

 

Właściwość Sądu, czyli do którego Sądu skierować wniosek o eksmisję?

 

Pozew o eksmisję musisz skierować do właściwego sądu. Rzeczowo właściwym sądem będzie zawsze sąd rejonowy, wydział cywilny zaś miejscowo będzie właściwy Sąd według miejsca zamieszkania sprawy (czyli również Twojego miejsca zamieszkania).

Zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c zw. z art. 13 § 2 k.p.c powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Ponadto zgodnie z art. 25 k.c miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Dlatego też miejsce zameldowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważne jest miejsce faktycznego pobytu z zamiarem jego kontynuowania.

 

Przykład: Ty oraz osoba, która stosuje wobec Ciebie przemoc mieszkacie na Woli, jednak sprawca dopuszczający się wobec Ciebie przemocy jest zameldowany w Krakowie. W takiej sytuacji właściwym miejscowo sądem będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, gdyż to na Woli uczestnik postępowania faktycznie mieszka.

 

Jak zatytułować wniosek o eksmisję

 

 

Gdy kierujesz wniosek do Sądu pamiętaj, abyś odpowiednio zatytułował pismo. Prawidłowy tytuł pisma powinien brzmieć „wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”Co prawda błędne zatytułowanie pisma nie powoduje negatywnych skutków dla Ciebie takich jak odrzucenie wniosku czy wezwanie do uzupełniania braków formalnych, jednakże prawidłowe zatytułowanie pisma przyśpiesza rozpoznanie sprawy.


Pamiętaj koniecznie o wskazaniu Twojego i uczestnika postępowania adresu, danych osobowych oraz nr PESEL wnioskodawcy, a także o własnoręcznym podpisie pod pismem. Gdy w piśmie pominiesz te dane narazisz się na brak formalny i wydłużenie postępowania. W takim przypadku Sąd na podstawie art. 130 § 1 k.p.c w zw. z art 13 § 2 k.p.c wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu wniosku. Zgodnie z tym przepisem Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

Mylne oznaczenie wniosku lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Jak wynika z powyższego na uzupełnienie braku formalnego masz 7 dni od dnia doręczenia Ci wezwania sądu do uzupełnienia braku formalnego.

 

Określenie żądania

Wniosek o eksmisję powinien składać się z dwóch części: określenia żądania oraz jego uzasadnienie. Określenie żądania powinno być jasne dla Sądu. Powinno ono być sformułowane w następujący sposób:

na podstawie art.11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wnoszę o nakazanie przez Sąd (imię i nazwisko uczestnika postępowania) opuszczenia wspólnie zajmowanego ze mną mieszkania przy ul. (adres mieszkania)”

Obok głównego żądania możesz także wnioskować o inne czynności, które może dokonać sąd, m.in.:

 

 • powołanie i przeprowadzenie dowodu ze wskazanych przez Ciebie świadków;

 • powołanie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów m.in. obdukcji lekarskiej, wiadomości tekstowych, nagrań kłótni wszczynanych przez uczestnika postępowania;

 • zażądanie o zwrócenie się przez Sąd do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy, banki) o udostępnienie dokumentów;
 • zasądzenie od uczestnika postępowania kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, jeżeli jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Uzasadnienie żądania


Uzasadnienie żądania powinno zawierać okoliczności faktyczne sprawy z przytoczeniem dowodów, które mają poprzeć twoje żądania. Powinieneś załączyć jak najwięcej dowodów, z których wynika fakt, iż uczestnik postępowania swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie.

Pamiętaj, aby dokładnie opisać wszelkie akty przemocy, jakich dopuszcza się wobec Ciebie uczestnik postępowania. Napisz na czym one polegają, załącz jak najwięcej dokumentów, które potwierdzają te okoliczności. Czym więcej przedstawisz dowodów, tym sprawniejsze będzie postępowanie.


Opłata od wniosku


Musisz pamiętać, że składając wniosek o eksmisję musisz dokonać opłaty od wniosku w kwocie 40 zł. Jeżeli nie uiścisz opłaty od wniosku Sąd w terminie 7 dni wezwie się do jej uiszczenia. Spowoduje to przedłużenie postępowania, gdyż nie opłacając wniosku, narażasz się na brak formalny, który jeśli nie zostanie uzupełniony w ciągu 7 dni od wezwania Cię przez Sąd spowoduje odrzucenie wniosku. W przypadku, gdy Sąd uwzględni twoje żądanie kosztami postępowania zostanie obciążony uczestnik postępowania np. jeżeli w postępowaniu reprezentuje Cię pełnomocnik, to wtedy uczestnik postępowania będzie musiał uiścić koszty zastępstwa.


Własnoręczny podpis


Wniosek o eksmisję musi być własnoręcznie podpisany. Wniosek niepodpisany powoduje, że Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Od momentu wezwania masz 7 dni na uzupełnienie wniosku. Taka sytuacja powoduje, że postępowanie się przedłuży.


Wymienienie załączników


Musisz również pamiętać o dołączeniu dokumentów, na które powołujesz się we wniosku oraz o konieczności wskazania ich w spisie załączników. Do wniosku dołącz również jego odpis dla strony przeciwnej oraz kserokopie załączników. Z art. 126 § 1 pkt 5 k.p.c w zw. z art. 13 § 2 kpc wynika, że każde pismo, a zatem również wniosek o eksmisję, powinno zawierać wymienienie załączników. W związku z powyższym, każdy dokument na który powołujesz się we wniosku i załączasz go do pisma powinien być wymieniony w spisie załączników.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska


 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 


Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:


Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

 

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

 

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659

 

Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

 

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego

 

Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2017-09-26
  ANA pisze:

  Mam problem z mamą alkoholiczką pije już od dłuższego czasu mieszka w mieszkaniu komunalnym jestem zameldowana tam ja moja siostra i mój chory tata tata miał trzy udary jest osobą nie pełnosprawną wymagającą opieki moja mama i siostra nie interesują się jego stanem zdrowia moja mama znęca się nad nami psychicznie i sprowadza niechciane towarzystwo bywały interwencje policji ,ale po zabraniu jej na izbę wytrzezwień często musieliśmy opłacać my ponieważ ona nie pracuje obecnie zabrałam tatę do swojego mieszkania wziętego na kredyt ,ale nie ma tam warunków bym z nim mieszkała ponieważ jest jeden pokój co mam zrobić nie chce nikt mi pomóc w tej sytuacji.

  + Odpowiedz
  • 2017-09-28
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani mama znęca się nad wami psychicznie i fizycznie, wówczas powinniście Państwo złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wskazując dokładnie zachowanie Państwa mamy i na czym dokładnie miało polegać znęcanie się fizyczne i psychiczne. Prokurator po wpłynięciu zawiadomienia i przedstawienia zarzutów może albo wnieść o tymczasowe aresztowanie lub nakazać opuszczenie wspólnie zamieszkiwanego lokalu.

   Niestety tutaj musicie Państwo wykazać się inicjatywą w tym postępowaniu, ponieważ doświadczenie zawodowe wskazuje, iż czasami system ochrony poszkodowanych zawodzi.

   + Odpowiedz
 2. 2016-12-26
  Angelika pisze:

  Jesli np moj siostrzeniec ma wyrok o opuszczenie mieszkania czyli poprostu eksmisje plus 1 rok i 3 miesiace pozbawienia wolnosci w zawieszeniu a nie chce dobrowolnie opuscic mieszkania ... co moge zrobic zeby on sie wyprowadzil ale nie stac mnie na zaplacenie 1000.00 zl na egzekucje komornicza jestem samotnie wychowujaca matka moja corka ma nie cale 4 lata i mieszkam z mama ktora ma 70 lat .... prosze o pomoc

  + Odpowiedz
  • 2017-01-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani siostrzeniec został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz dostał obowiązek opuszczenia lokalu, którego do dnia dzisiejszego nie wykonał, wóczas powinna Pani złożyć do Sądu wniosek o odwieszenie kary warunkowo zawieszonej ze względu na nieopuszczenie lokalu. Opuszczenie lokalu jest środkiem porbacyjnym i w przypadku jego niewykonania Sąd może odwiesić karę pozbawienia wolności i osadzić Pani siostrzeńca w zakładzie karnym.

   + Odpowiedz
 3. 2015-11-26
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drogi czytelniku, będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś. Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Apelacja od wyroku za jazdę po alkoholu - wzór
 2. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 3. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 4. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 6. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 7. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 8. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.
 9. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 10. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 11. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 12. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 13. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 14. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 15. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 16. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 19. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 20. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 21. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 22. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 24. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 25. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 26. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 27. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 28. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 29. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 30. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 31. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 33. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 34. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 35. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 37. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 38. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów
 39. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]