W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY NA RZECZ MAŁOLETNIEGO DZIECKA

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


Zgodnie z art. 128 krio rodzice są obowiązani względem dziecka do świadczeń alimentacyjnych tj. do dostarczania małoletniemu środków utrzymania i w miarę potrzeby również środków wychowania aż do momentu uzyskania przez nie samodzielności.
Najczęściej będzie to moment, kiedy uprawniony ukończy 18 lat. Jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę lub jest chore i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny będzie trwał nadal.

Gdy jedno z rodziców nie ponosi kosztów utrzymania małoletniego dziecka wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic), który reprezentuje małoletniego powinien złożyć pozew do Sądu o zasądzenie na jego rzecz alimentów.

Oznaczenie stron w pozwie

To małoletni jest powodem w procesie, zaś przedstawiciel ustawowy działa w imieniu i na rzecz małoletniego, tak aby ten mógł skorzystać z przysługujących mu praw. Dzieje się tak, gdyż osoby które nie mają 18 lat - nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, która jest niezbędna do samodzielnego działania przed sądem.

Przykład: matka, która dochodzi zasądzenia alimentów w imieniu swojego małoletniego dziecka., w pozwie musi wskazać że powodem jest dziecko, a nie ona. Gdy matka wskaże siebie jako powoda, sąd odrzuci pozew. Zatem oznaczenie powoda powinno wyglądać w następujący sposób: Powód: XYZ (nr Pesel) reprezentowany przez matkę małoletniego przedstawicielkę ustawową XYZ ( nr Pesel) i wskazanie adresu zamieszkania.

W sytuacji gdy uprawnionymi do świadczeń jest dwójka bądź więcej małoletnich to w pozwie jako powodów należy wskazać wszystkie dzieci, które będą reprezentowane przez jednego przedstawiciela ustawowego.

Pozwanym w procesie będzie rodzic, który pomimo ustawowego obowiązku alimentacyjnego nie łoży na utrzymanie małoletniego.

Oznaczając strony procesu musisz pamiętać, aby wskazać ich imię, nazwisko, adres, a także nr PESEL. W przypadku składania pozwu o alimenty na rzecz małoletniego dziecka przez przedstawiciela ustawowego niezbędne jest wskazanie również jego danych tj. imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, a także stopnia pokrewieństwa z małoletnim.

Właściwość Sądu, czyli do którego Sądu skierować pozew o alimenty?

Pozew o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego musisz skierować do właściwego sądu. Rzeczowo właściwym sądem będzie zawsze sąd rejonowy, chyba że domagasz się zasądzenia alimentów w pozwie rozwodowym. W takiej sytuacji będzie właściwy Sąd Okręgowy. Jeśli chodzi o właściwość miejscową ustawodawca pozostawił Ci dwie możliwości. Uprawniony do alimentów może wytoczyć powództwo przed Sąd według swojego miejsca zamieszkania (adres zamieszkania dziecka), lub przed sąd zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, możesz wytoczyć powództwo wyłącznie według miejsca zamieszkania powoda. Na marginesie należy wskazać,że jeżeli pozwany mieszka za granicą, powód może dochodzić alimentów także przed sądem polskim.

Przykład:


 
 • jeżeli małoletni ma miejsce zamieszkania na Woli, właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie
 
 • jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania w Śródmieściu, właściwy do rozpoznania sprawy będzie równiez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie,
to od Ciebie zależy do którego sądu złożysz pozew o alimenty, gdyż jak wspomniano powyżej miejscowo właściwym sądem jest zarówno sąd zamieszkania dziecka, jak i sąd zamieszkania pozwanego.

Zgodnie z art. 25 k.c miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei zgodnie z art. 26 § 1 k.c miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z § 2 powyższego przepisu jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Dlatego też miejsce zameldowania powoda czy pozwanego nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważne jest tutaj miejsce faktycznego pobytu z zamiarem jego kontynuowania.

Określenie wartości przedmiotu sporu.

W pozwie o alimenty musisz także wskazać wartość przedmiotu sporu z uwagi na to, iż jest to roszczenie majątkowe. Zastosowanie ma tutaj art. 22 k.p.c, zgodnie z którym w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. Zatem jeżeli wytaczasz powództwo, w którym żądasz zasądzenia alimentów w kwocie np. 2.000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie równa 24.000 zł (2.000 zł × 12 m-cy=24.000 zł). W przypadku powództwa o podwyższenie (obniżenie) alimentów, wartość przedmiotu sporu to iloczyn 12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami.

Przykład: alimenty dotychczas wynosiły 2.000 zł misięcznie, powód żąda podwyższenia do wysokości 2.500 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 30.000 zł (2.500×12 m-cy=30.000zł)

Prawidłowy tytuł pisma.

Gdy kierujesz pozew do Sądu pamiętaj, abyś odpowiednio zatytułował pismo. Prawidłowy tytuł pisma powinien brzmieć Pozew o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego lub pozew o alimenty. Co prawda błędne zatytułowanie pisma nie powoduje negatywnych skutków dla strony takich jak odrzucenie pozwu czy wezwanie do uzupełniania braków formalnych, jednakże prawidłowe zatytułowanie pisma przyśpiesza rozpoznanie sprawy.

Pamiętaj koniecznie o wskazaniu adresu, danych osobowych oraz nr PESEL stron, a także o własnoręcznym podpisie pod pismem. Gdy w piśmie pominiesz te dane narazisz się na brak formalny i wydłużenie postępowania. W takim przypadku Sąd na podstawie art. 130 § 1 k.p.c wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu pozwu. Zgodnie z tym przepisem Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Jak wynika z powyższego na uzupełnienie braku formalnego masz 7 dni od dnia doręczenia ci wezwania sądu do uzupełnienia braków formalnych.

Określenie żądania.

Pozew powinien składać się z dwóch części: określenia żądania oraz jego uzasadnienie. Określenie żądania powinno być jasne dla Sądu, należy wskazać tutaj przede wszystkim kwotę jakiej żądamy na rzecz małoletniego. Obok głównego żądania tj. zasądzenia odpowiedniej kwoty alimentów, możesz także wnioskować o inne czynności, które może dokonać sąd, m.in.:


 
 • zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania,
 
 • powołanie i przeprowadzenie dowodu ze wskazanych przez Ciebie świadków,
 
 • zażądanie o zwrócenie się przez Sąd do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy, banki) o udostępnienie dokumentów,
 
 • polecenie pozwanemu dostarczenia różnego rodzaju dokumentów będących w jego posiadaniu,
 
 • przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda czy też,
 
 • zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, jeżeli jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.
 
Uzasadnienie żądania.

Z kolei uzasadnienie żądania powinno zawierać okoliczności faktyczne sprawy z przytoczeniem dowodów, które mają poprzeć twoje żądania. Powinieneś załączyć jak najwięcej dowodów, z których wynika fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego pozwanego oraz fakty wpływające na wysokość alimentów. Uzasadnienie powinno być czytelne dla Sądu. Najlepiej, jeśli podzielisz je na rozdziały. W pozwie powinny się znaleźć następujące rozdziały:


 
 • usprawiedliwione potrzeby małoletniego - opisz szczegółowo wydatki, jakie ponosisz na rzecz małoletniego, np. związane z wyżywieniem, mieszkaniem, edukacją wypoczynkiem, leczeniem - najlepiej jeśli każdą grupę wydatków opiszesz w podrozdziałach (np. koszty mieszkania - tutaj wskaż opłaty np. za czynsz, gaz, energię, wodę) i załączysz odpowiednie dokumenty na potwierdzenie ponoszonych wydatków - tj. faktury lub rachunki. Pamiętaj, aby załączyć rachunki wraz z potwierdzeniem dokonywania transakcji z twojej karty płatniczej, gdyż tylko takie rachunki stanowią dowód w sprawie.
 
 • możliwości zarobkowe i majątkowe (zarówno twoje jak i pozwanego) - tutaj opisz swoją i pozwanego sytuację majątkową, dołącz zaświadczenie o zarobkach jeżeli pracujesz, lub np. decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, powołaj się również na nieruchomości jakie posiadasz ty lub pozwany, wskaż w jakich bankach pozwany posiada konta czy lokaty.
 
 • Zakres pieczy sprawowanej nad małoletnim - zgodnie z art. 135 § 2. krio wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką matki tzn. ona się nim opiekuje (np. pielęgnuje je, karmi) i w związku z tym nie podejmuje pracy zarobkowej, to najczęściej cały ciężar dostarczania środków materialnych na utrzymanie dziecka powinien ponieść ojciec.
 
Czym więcej przedstawisz dowodów, tym sprawniejsze będzie postępowanie. Dokumentem który obowiązkowo musisz załączyć to oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia małoletniego powoda - gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego , a w przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego - zupełny odpis aktu urodzenia małoletniego.

Jak zostało wspomniane powyżej w pozwie musisz oznaczyć kwotę alimentów, którą chcesz uzyskać. Zgodnie z art. 133 § 1 krio i art. 135 § 1, 2 krio wysokość alimentów jest uzależniona od:


 
 • usprawiedliwionych potrzeb małoletniego,
 
 • możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego,
 
 • ponoszonych starań osobistych o wychowanie i utrzymanie małoletniego.
 
Omówienie powyższych przesłanek będzie przedmiotem kolejnego artykułu. Oczywiście sąd zasądzi wyższe alimenty w przypadku, gdy uprawniony wykaże dużo usprawiedliwionych potrzeb do zaspokojenia i gdy zobowiązany wykazuje wysoką zdolność zarobkową i majątkową.

Opłaty i wydatki od pozwu.

Musisz pamiętać, że składając pozew o zasądzenie alimentów nie masz obowiązku ponoszenia żadnych opłat i wydatków. Koszty te ponosi Skarb Państwa. Jednakże, gdy Sąd uwzględni twoje powództwo kosztami zostanie obciążony pozwany np. jeżeli w postępowaniu reprezentuje Cię pełnomocnik, to wtedy pozwany będzie musiał uiścić koszty zastępstwa procesowego.

Pozew musi być własnoręcznie podpisany. W tym przypadku, gdy pozew o alimenty jest składany przez przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzica), to on musi złożyć własnoręczny podpis, gdyż to on reprezentuje małoletniego. Pozew niepodpisany powoduje, że Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Od momentu wezwania masz 7 dni na uzupełnienie pozwu. Taka sytuacja powoduje, że postępowanie się przedłuży.

Wymienienie załączników.

Musisz również pamiętać o dołączeniu dokumentów, na które powołujesz się w pozwie oraz o konieczności wskazania ich w spisie załączników. Do pozwu dołącz również jego odpis dla strony przeciwnej oraz kserokopie załączników. Z art. 126 § 1 pkt 5 k.p.c wynika, że każde pismo procesowe, a zatem również pozew, powinno zawierać wymienienie załączników. W związku z powyższym, każdy dokument na który powołujesz się w pozwie i załączasz go do pisma powinien być wymieniony w spisie załączników.

Autor artykułu: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Patrycja Ponikowska

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.


Pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]