OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW NA DZIECKO

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


Zgodnie z art. 135 § 1 krio Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto zgodnie § 2 powyższego przepisu wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jak wynika z powyższego przepisu wysokość alimentów na rzecz dziecka jest uzależniona od trzech czynników:


 
 • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czyli dziecka
 
 • możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, czyli ojca lub matki
 
 • osobistych starań zobowiązanego czyli rodzica o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego

Dlatego pamiętaj, abyś w pozwie o alimenty jak najdokładniej opisał powyższe okoliczności.

Usprawiedliwione potrzeby

Sąd orzeka o wysokości alimentów biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 krio. Zgodnie z tym przepisem rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska i wielu okoliczności każdego konkretnego przypadku. Z pewnością do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego będą należały koszty: wyżywienia, mieszkania, środków higieny, odzieży, edukacji, leczenia, odpłatnych zajęć pozalekcyjnych, rozrywki (kino, teatr, sale zabaw, muzea), wypoczynku. Oczywiście wyjście poza wyżej wymieniony krąg potrzeb jest jak najbardziej możliwy, a czasami nawet uzasadniony. Dziecko, które wykazuje uzdolnienia w pewnych dziedzinach musi mieć możliwość rozwijania swoich talentów, które z pewnością w przyszłości zaowocują stosownym dorobkiem dla społeczeństwa np. talent muzyczny czy taneczny.

Najlepiej, jeśli w powie o alimenty każdą grupę wydatków podzielisz na podrozdziały i szczegółowo opiszesz. Dla przykładu podaję trzy grupy wydatków:


 
 • koszty wyżywienia;
 
 • koszty mieszkania;
 
 • koszty wypoczynku

Ad. koszty wyżywienia

Wpisz tutaj miesięczny koszt wyżywienia dziecka i wskaż dokumenty, które to potwierdzają np. imienne faktury, rachunki, paragony. Pamiętaj, że w przypadku paragonów i rachunków powinieneś dołączyć dowód potwierdzający, iż to ty dokonałeś zakupu przedmiotowych produktów, dlatego załącz potwierdzenie dokonania transakcji z twojej karty.

Ad. koszty mieszkania

Tutaj powinieneś wskazać jaki jest udział dziecka w opłatach za mieszkanie i media. Jeżeli jesteś matką i mieszkasz jedynie z dzieckiem, to jego udział we wszelkich opłatach będzie wynosił połowę. Jeżeli płacisz za czynsz np. 1400 zł , to udział małoletniego będzie wynosił 700 zł. Dodatkowo, jeśli ponosisz opłaty za media (prąd, gaz, woda, wywóz śmierci) to każdą opłatę również musisz podzielić przez 2 osoby i wtedy otrzymasz sumę, jaką stanowi udział małoletniego w opłatach.

Przykład :


 
 • 1/2 opłaty za najem - całość opłaty to 1400 zł miesięcznie, z czego 1/2 to 700 zł miesięcznie
 
 • 1/2 opłaty za energię elektryczną - całość opłaty wynosi 100 złotych miesięcznie, z czego 1/2 to 50 zł miesięcznie;
 
 • 1/2 opłaty za telewizję, Internet oraz telefon stacjonarny - całość opłaty wynosi około 100 zł miesięcznie, z czego 1/2 to 50 zł miesięcznie;
 
 • 1/2 opłaty za wodę, wywóz śmieci - całość opłaty to 80 zł miesięcznie, z czego 1/2 to 40 zł miesięcznie.

Łączny udział małoletniego w kosztach mieszkania wynosi zatem 840 zł miesięcznie

Ad. Koszty wypoczynku

Z kolei, jeśli uzasadnisz koszty związane z wypoczynkiem i przykładowo wskazujesz, że wakacje letnie uprawnionego wynoszą 2.000 zł, a zimowe 1.600 zł wtedy powinieneś te koszty zsumować i podzielić przez 12 miesięcy, aby wyliczyć miesięczny koszt wypoczynku [(2000 + 1600) : 12 = 300 zł miesięcznie].

Pamiętaj, że Sąd, ustalając wysokość alimentów na rzecz dziecka będzie brał pod uwagę tylko obecne potrzeby uprawnionego. Sąd nie może uwzględniać kosztów, które są przewidywane w przyszłości np. opłaty za studia. W takim przypadku, zasadny będzie pozew o podwyższenie już zasądzonych alimentów. Jednakże w sytuacji gdy np. małoletnie dziecko wymaga zajęć korekcyjnych na basenie, a matka przedstawi Sądowi zaświadczenie lekarskie o konieczności podjęcia takich zajęć, będzie to usprawiedliwiona potrzeba dziecka, którą Sąd uwzględni przy wysokości zasądzanych alimentów.

Musisz również pamiętać, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. To znaczy, że rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami (tzn. dzieci powinny mieć podobny standard życia, na jakim żyją ich rodzice).

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Drugą przesłanką, od której będzie zależeć wysokość alimentów, są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przez to pojęcie należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego, ale zarobki i dochody, które osoba zobowiązana powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych (wyrok SN z 9 stycznia 1959 rok, III Cr 212.58). Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych pracuje na pół etatu, dorywczo lub np. nie wykonuje dobrze płatnego zawodu wyuczonego. W takich przypadkach, przy zasądzaniu alimentów Sąd nie bierze pod uwagę faktycznego wynagrodzenia za pracę pozwanego, ale zarobki jakie by uzyskiwał, gdyby dołożył należytej staranności i podjął stosowne zatrudnienie. Osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych powinna w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Przykład: Wykwalifikowany tłumacz języka francuskiego podjął pracę za minimalne wynagrodzenie krajowe w celu uniknięcia uregulowania obowiązku alimentacyjnego wobec swojego syna. Sąd, zasądzając alimenty weźmie pod uwagę wynagrodzenie jakie mógłby uzyskiwać jako tłumacz języka francuskiego, a nie wynagrodzenie jakie faktycznie otrzymuje.

Należy również pamiętać, że oceniając możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji należy wziąć pod uwagę uzupełniające składniki wynagrodzenia, takie jak: premie, prowizje i inne dodatki do płac. Z kolei, jeżeli wysokość zarobków jest zmienna, bierze się pod uwagę przeciętne zarobki z dłuższego czasu np. roku. Sąd bierze pod uwagę również inne dochody uzyskiwane przez zobowiązanego do świadczeń - np. z umowy o dzieło, zlecenia, prac dorywczych, stypendium, renty, emerytury czy zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Opisując możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych powinieneś określić je kwotowo, uwzględniając wszelkie zarobki, dochody, jakie pozwany osiąga miesięcznie.

Pamiętaj, że w pozwie o alimenty powinieneś wnieść również o zobowiązanie przez Sąd pozwanego do przedstawienia dokumentu zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a także zeznania podatkowego na okoliczność ustalenia możliwości zarobkowych pozwanego.

Przy ocenie możliwości majątkowych Sąd bierze pod uwagę dochody, jakie zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mógłby osiągnąć przy stosowaniu zasad prawidłowej gospodarki.

Przykład: zobowiązany do alimentacji jest właścicielem dwóch nieruchomości, których nie wynajmuje. Sąd w takim przypadku, oceniając możliwości majątkowe, uwzględni dochód, jaki zobowiązany do alimentacji uzyskałby, gdyby wynajmował mieszkania.

Pamiętaj, żeby wskazać również jaki majątek posiada zobowiązany do alimentacji. Wskaż, jakich nieruchomości, ruchomości (np. samochód) pozwany jest właścicielem, w jakich bankach posiada konta czy lokaty oszczędnościowe i na jaką kwotę.

Warto podkreślić, że nie można wymagać od rodzica naruszenia majątku przez zbycie substancji majątkowej, takiej jak gospodarstwo rolne, warsztat rzemieślniczy czy też inny zakład usługowy, jeżeli stanowią one źródło utrzymania rodziny (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86). Uwzględnienie roszczenia dziecka nie może prowadzić do sytuacji, w której zobowiązany do alimentacji znajdzie się w niedostatku i zostanie pozbawiony elementarnych potrzeb życiowych takich jak: mieszkanie, dom, sprzęt gospodarstwa domowego. Dlatego w zasadzie, zobowiązany do alimentacji nie ma obowiązku zbycia np. mieszkania, w którym zamieszkuje. Jednakże, w sytuacji gdy zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego mieszka w mieszkaniu o wysokim standardzie i metrażu, które przewyższa jego potrzeby i jednocześnie osiąga mały dochód, który powoduje, iż musi zaciągać pożyczki - takie zachowanie należy uznać, za życie ponad stan, którego następstwem jest niemożność zapewnienia dziecku środków utrzymania. W takiej sytuacji zobowiązany do alimentacji powinien sprzedać mieszkanie lub zamienić na mniejsze i o niższym standardzie, aby móc płacić alimenty na rzecz dziecka.

Możliwe jest zbycie innych przedmiotów, które nie mają charakteru produkcyjnego np. biżuterii, dzieła sztuki.

Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka

Istnieją dwie możliwości zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego - albo w formie pieniężnej, albo w naturze. W tym ostatnim wypadku zgodnie z art. 135 § 2 krio świadczenie alimentacyjne polega na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. W praktyce, chodzi tu o sytuację, gdy:


 
 • rodzice uprawnionego mieszkają oddzielnie, i dziecko pozostaje pod opieką wyłącznie matki, a ojciec nie ma żadnych kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji ciężar dostarczenia środków materialnych na utrzymanie dziecka powinien ponieść wyłącznie ojciec.
 
 • rodzice uprawnionego mieszkają oddzielnie i sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem. W takim przypadku, co do zasady każde z rodziców w ramach sprawowania pieczy nad dzieckiem ponosi ciężar dostarczania dziecku środków materialnych, więc każdy z rodziców w równym stopniu powinien ponosić obowiązek alimentacyjny. Jednakże, gdy istnieje duża dysproporcja pomiędzy uzyskiwanymi dochodami rodziców, rodzic który osiąga znacznie większe dochody powinien w większym stopniu ponosić koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Przykład: potrzeby dziecka wynoszą 2.000 miesięcznie. Ojciec zarabia 12 tys miesięcznie, a matka 3 tys miesięcznie. W takim przypadku udział ojca w alimentach powinien wynosić 1.500 zł ( 3/4 z 2.000 = 1.500 zł), a matki 500 zł ( 1/4 z 2.000 = 500 zł)

 
 • Rodzice uprawnionego mieszkają oddzielnie, mają zbliżone możliwości zarobkowe i majątkowe, a pieczę nad dzieckiem w większym stopniu sprawuje matka np. 3 tygodnie w miesiącu, a ojciec np. 1 tydzień w miesiącu. W takiej sytuacji zakres zasądzonych alimentów powinien zależeć od zakresu sprawowanej opieki. Ojciec powinien w tym przypadku pokryć 3/4 usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Przykład: potrzeby małoletniego wynoszą 2.000 miesięcznie. Matka sprawuję pieczę nad dzieckiem w wymiarze 3 tyg miesięcznie, a ojciec 1 tydzień miesięcznie. Udział ojca w kosztach utrzymania dziecka powinien wynieść w takim przypadku 1.500 zł ( 3/4 z 2.000 = 1.500 zł), a matki 500 zł ( 1/4 z 2.000 = 500 zł) .

Podsumowując, im większe wykażesz usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, a także to ty jesteś osobą, która w głównej mierze sprawuje pieczę nad dzieckiem, tym większe Sąd zasądzi alimenty na rzecz dziecka.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Patrycja Ponikowska

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.


Pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]