SPRZECIW OD WYROKU NAKAZOWEGO W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO Z ART. 178A § 1 K.K. WRAZ Z WNIOSKIEM O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO Z ZAKAZEM PROWADZENIA POJAZDÓW NA OKRES 1 ROKU

CENA: 200.00 PLN

Wzór pisma procesowego Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
 

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie:

 • procedury związanej z wydaniem przez Sąd wyroku nakazowego i złożeniem przez oskarżonego sprzeciwu od takiego wyroku,

 • na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania,

 • kto może złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego,

 • warunków jakie musi spełnić sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, aby mógł złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego,

 • okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę rozważając kwestię warunkowego umorzenia postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § k.k.


Celem wstępu należy wskazać, iż z dniem 18 maja 2015r. zostały zaostrzone przepisy dotyczące okresu na jaki Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W obecnym stanie prawnym przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat.

Jednakże pomimo wprowadzonej nowelizacji Sąd ma nadal ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.


Powyższe oznacza, iż Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

  lub

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat.

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 500 § 1 k.p.k. „W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy”.


Natomiast zgodnie z § 3 cytowanego przepisu Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości”.


Innymi słowy, jeżeli Sąd oceni, iż w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki do wydania wyroku nakazowego, może wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok nakazowy. O terminie wydania wyroku nakazowego strony tj. oskarżony oraz oskarżyciel publiczny nie są zawiadamiane. Odpis wyroku nakazowego Sąd wysyła oskarżonemu oraz oskarżycielowi publicznemu.


Jeżeli oskarżony nie zgadza się z treścią wyroku nakazowego, wówczas może złożyć sprzeciw w ciągu 7 dni od odebrania odpisu wyroku.


W razie złożenia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa przekazywana jest do referatu innego Sędziego. Należy podkreślić, iż przekroczenie 7 - dniowego terminu na złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego powoduje, iż wyrok staje się prawomocny.

Jeżeli Sąd w Twojej sprawie wydał wyrok nakazowy, a nie zgadzasz się z jego treścią, wówczas możesz złożyć do Sądu w terminie 7 dni sprzeciw od takiego wyroku. Wraz z sprzeciwem możesz złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.


Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego?


Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Istota warunkowego umorzenia postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć osoba, która jest uprzednio niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie nie może złożyć do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.


Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.


Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.


Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku powinno zawierać następujące okoliczności:

 

 • przedstawienie okoliczności, w jakich oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które to okoliczności przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących, 

 • przedstawienie okoliczności, które skłoniły oskarżonego do prowadzenia samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego,

 • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu,

 • powołanie się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę sprawcy przestępstwa, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o działalności społecznej,

 • zachowanie sprawcy przestępstwa po popełnieniu zarzucanego mu czynu np. honorowe oddanie krwi,

 • zaproponowanie Sądowi świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.


Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:


- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659


Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego

Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2018-04-16
  Adaam pisze:

  Witam. Zostalo mi zabrane prawo jazdy za przekroczenie 21 punktow. W czasie wyrabiana nowego prawa jazdy zostalem zlapana przez policje. Sad wydal zakaz prowadzenia pojazdow na rok. Czy jest mozliwosc zaplacenia grzywny lub zmiejszenia czasu z rok na kilka miesiecy? Z zawodu jestem kurierem i nie mam teraz srodkow do zycia.

  + Odpowiedz
  • 2018-04-17
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   zapewne Sąd wydał wobec Pana wyrok za jazdę bez uprawnień, za które orzekł fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niestety nie wiem na jakim etapie jest Pańska sprawa ale jak otrzymał Pan wyrok nakazowy to w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania można złożyć sprzeciw i wnosić o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   Wykroczenie jazdy bez uprawnień jest wykroczeniem, za które Sąd może ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym, jeżeli pozostał Panu czas na złożenie sprzeciwu to w powinien Pan złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na samą karę grzywny.

   + Odpowiedz
 2. 2017-11-24
  maciek pisze:

  Czy mogą mi zabrać prawo jazdy gdy zrobiłem je po zatrzymaniu przez policje,

  + Odpowiedz
  • 2017-12-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jak domniemam to jest Pan podejrzany o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

   Jeżeli faktycznie tak jest wówczas Sąd zapewne orzeknie wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże w tym miejscu powstaje pytanie, od kiedy liczyć się będzie orzeczony wobec Pana orzeczony zakaz?

   Jeżeli Sąd dowie się, że wyrobił Pan dokument prawa jazdy to zobowiąże Pana w wyroku do jego zwrotu i zakaz zacznie swój bieg od dnia, w którym zwróci go Pan do wydziału komunikacji.

   Natomiast jak Sąd nie powieźmie informacji, iż jest Pan w posiadaniu dokumentu prawa jazdy i nie zobowiąże Pana do zwrotu to zakaz zacznie swój bieg od dnia prawomocności orzeczenia Sądowego.

   + Odpowiedz
 3. 2016-03-21
  Domino pisze:

  Witam serdecznie. Chciałbym uzyskać opinię państwa na temat mojej sprawy. mianowicie, pod koniec września 2015 roku, zostało zabrane mi prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości: 0,28mg/l 0,30mg/l 0,26mg/l 0,24mg/l. Prokurator chciał mi odebrać uprawnienia na okres 3lat, 5000 grzywny oraz 800 grzywny. Oddałem sprawę do sądu, na początku lutego miałem rozprawę, przesłałem do sądu pismo wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania, również przesłałem dwa oświadczenia od mojego trenera, oraz od pracodawcy. Sąd przychylił się do mojego wniosku i wyrokiem otrzymałem 2 letni okres próby, oraz 5000 zł grzywny bez odbierania uprawnień. Niedawno otrzymałem list z sądu że prokuratura złożyła apelację od wyroku, uzasadniając to tym że sędzia zbyt mocno wziął pod uwagę moje dotychczasowe życie, oraz moją osobę. Ponieważ regularnie zajmuję się sportem i sędzia widział po mojej osobie że głęboko żałuje dlatego otrzymałem taki wyrok. Wracając do tematu prokurator bazuje na tym że długo kierowałem, ale odcinek jaki przejechałem było to 9km i ta droga zajęła mi 15 minut. Prokurator wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o 2 letni zakaz prowadzenia pojazdów. Proszę państwa o podzielenie się swoimi doświadczeniami czy prokurator ma szanse postawić na swoim w sądzie apelacyjnym.

  + Odpowiedz
  • 2016-03-22
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli Sąd uznał, że należy się Panu instytuacja warunkowego umorzenia postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to Pana czyn musiał się charakteryzować niskim stopniem społecznej szkodliwości oraz nieznacznym stopniem zawinienia.

   Jak dobrze Pana zrozumiałem prokuratura żąda przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z dwóch powodów. Po pierwsze domaga się wobec Pana wyroku skazującego a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie oraz 2 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   W mojej ocenie dostał Pan bardzo dobry wyrok i powienien Pan zrobić wszystko aby takiego wyroku bronić. W tym celu powinien Pan poczekać na odpis apelacji (powinien Pan go otrzymać lub już otrzymał) i złożyć bezpośrednio do Sądu Okręgowego Pańską odpowiedź na apelację. W odpowiedzi na apelację powinien Pan polemizować z argumentami Prokuratury i wykazazywać (jeżeli tak było), że mylą się co do stopnia społecznej szkodliwości oraz stopnia zawinienia oraz co do rozstrzygnięcia na temat prawa jazdy. W odpowiedzi może jeszcze raz Pan powołać argumenty z postępowania przed Sądem I instancji oraz (jeżeli takie wystąpią) nowe okoliczności.

   Po drugie w mojej ocenie powinien Pan pójść na rozprawę apelacyjną, ponieważ Pana obecność nie jest obowiązkowa ale najlepiej jest ustnie jeszcze przed Sądem Okręgowym uzasadnić swoje stanowisko i wnosić o nieuwzględnienie apelacji prokuratora.

   Co do przyszłego rozstrzygnięcia to bardzo ciężko jest mi ocenić Pana szanse, ponieważ nie znam szczegółowo akt. Natomiast to co mogę napisać, to powinien Pan krok po kroku uzasadnić, dlaczego wyrok Sądu I instnacji jest prawidłowy i zasługuje na utrzymanie go w mocy.

   + Odpowiedz
 4. 2016-01-02
  Yennefer pisze:

  Witam. Panie Mecenasie mam bardzo poważna sytuację w sprawie której chciałabym się Pana poradzić. Spowodowałam kolizję drogową, a dokładnie uderzyłam samochodem w słupek przydrożny, na drodze wiejskiej, mało ruchliwej - nikomu nic się oczywiście nie stało. W konsekwencji została wezwana karetka i policja. W tym dniu miałam urlop, byłam po całonocnej imprezie, więc alkomat wykazał 1,46mg/l (10.00 rano). Jechałam do babci po udarze, bo zadzwoniła, że bardzo źle się czuje i prosi o pomoc. Oczywiście zatrzymano mi prawo jazdy. Na Pana blogu napotkałam się na możliwość WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO Z ORZECZENIEM ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW NA OKRES 1 ROKU. Czy w moim przypadku jest sens składania takiego pisma?? Dodam że nie jestem karana, w pracy mam nienaganną opinię, a samochód jest mi niezbędny do wykonywania zawodu.

  + Odpowiedz
  • 2016-01-04
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, na podstawie informacji, które Pani podała, Pani szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku nie są wysokie. Okolicznością wpływającą na Pani niekorzyść jest bardzo wysoki stopień nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Oczywiście każda sprawa jest rozpoznawana przez Sąd indywidualnie na podstawie okoliczności, które wystapiły w sprawie. Niemniej jednak składając taki wniosek do Sądu nie pogorszy Pani swojej sytuacji procesowej, ponieważ jeżeli Sąd nie uwzgędni Pani wniosku, wyda wobec Pani wyrok skazujący.

   + Odpowiedz
 5. 2015-09-23
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]